Przejdź do treści

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

664 KBPobierzPodgląd pliku

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

801 KBPobierzPodgląd pliku

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

767 KBPobierzPodgląd pliku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

690 KBPobierzPodgląd pliku